اولین دوره توانمندسازی مسئولین بسیج فرهنگیان و مدیران کانون ها و شورای استانی سراسر کشور با عنوان
دریافت لوح افتخار سازمانی توسط سازمان بسیج فرهنگیان استان آذربایجانشرقی در :
1
2
3
4

مقالات